Úvodná stránka > Kompetencie > Best practices (Najvhodnejšie postupy)

Best practices (Najvhodnejšie postupy)

Metóda: Koordinácia a moderácia medzinárodných vedomostných sietí

Výzva: Veľký medzinárodne pôsobiaci poisťovací koncern má veľa špecialistov na rôzne oblasti, ktorí sa nestretnú náhodne pri automate na kávu, tzn. nemôžu si jednoducho neformálne vymeniť vedomosti.

Riešenie: Bola vytvorená štruktúra expertmi a zodpovednými pracovníkmi za krajinu. Rôzny odborníci, nominovaní zodpovednými pracovníkmi za krajinu, budú niekoľkokrát ročne pozývaní na mítingy s odbornými témami. Tieto odborné mítingy budú moderované, aby sa rýchlejšie odbúrali bariéry pri výmene vedomostí, ktoré vznikajú z rôznych jazykových úrovní a zásad špecifických pre tú ktorú krajinu. Mnou vyvinutá metóda moderovania sa ukazuje ako veľmi úspešná v tomto kontexte.

Výsledok: Počas mítingu sa rýchlo vytvorili skupiny a vymieňali sa Best Practices (najvhodnejšie postupy). Pri tom vzniknuté osobné vzťahy slúžia ako „vedomostná diaľnica" na ktorej bežia požiadavky krížom po Európe. Ročná bilancia výsledkov preukazuje ekonomický úžitok z tohto postupu.