Úvodná stránka

Školenie kultúrnej senzitivity pre spoločnosti a organizácie / Culture Training for Companies and Organizations

| 30. 03. 2012 |

«Späť

Intercultural World

Toto všeobecné školenie kultúrnej senzitivity napomáha zúčastneným vybudovať si

  • všeobecné chápanie kultúry

  • stratégie na zlepšenie ich konaní a komunikácie v medzikultúrnom kontexte

This general training on culture awareness helps the participants to develop

  • a general understanding of culture

  • strategies to improve their ways to act and communicate in an intercultural context.

Trvanie / Duration: 2 dni / 2 days

Ohľadom ďalších informácií nás prosím kontaktujte
Feel free to contact us for further information

Office: +421 948 081 581
Mobile: +43 664 39 069 22
e mail: inctrainconsult@gmail.com

 


Prečo je táto ponuka dôležitá
pre Vás a Vašu spoločnosť?

Problémy v komunikácii Vás môžu stáť tisíce euro. O
zákazníkov, ktorí sa cítia byť zle pochopení, zle informovaní alebo zle obslúžení, sa dá ľahko prísť. Procesy sa môžu spomaliť jednoducho z dôvodu, že informácie a priority neboli odovzdané ďalej v takej forme, ktorej druhá strana rozumie, alebo skryté konflikty bránia v postupe. Ambiciózni zamestnanci, ktorým sa zdá, že im ich manažéri venujú málo pozornosti, sú demotivovaní a môžu stratiť drive alebo aj odísť zo spoločnosti.

A ak títo zamestnanci, partneri, manažéri a zákazníci pochádzajú všetci z iných krajín, sú tieto prekážky ešte väčšie. Každý očakáva od toho druhého že bude rozmýšľať, konať a cítiť "normálnym" spôsobom. Ale čo ľudia popisujú ako "normálne" sa môže líšiť od človeka k človeku a od krajiny ku krajine prekvapujúcim spôsobom.

Why is this offer important for
you and your company?

Problems in communication can cost you thousands of euros. Customers, who feel misunderstood, misinformed or badly served, are easily lost. Processes may slow down simply because information and priorities are not passed on in a way that the opposite party can understand, or because hidden conflicts obstruct progress. Ambitious employees who feel they receive too little attention from their managers become de-motivated, and they might lose their drive or even leave the company.

And if these employees, partners, managers and customers all come from different countries, these traps become even bigger. Everyone expects everyone else to think, act and feel in a "normal" way. But what people describe as "normal" can differ from person to person and from country to country in surprising ways.