پردازش ایلمنیت آهن

1387 3 6 0 84 اصلاح دستگاه برش مستقیم آزمایشگاهی و مقایسه نتایج ...

براساس فلوشیت ارائه شده برای تولید کنسانتره ایلمنیت، بخشی نیز به عنوان ... یا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمین Choosing the Superior Method: Truck or Belt .... با استفاده از شبکه عصبی MLP و تکنیک پردازش تصویر Determination of Ore...

دریافت قیمت

فرآوری مواد معدنی

29 ا کتبر 2002 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﭘﺎﺗﯿﺖ از اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻫﻦ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ. رﻧﺠﺒﺮ .... اﯾﻠﻤﻨﯿﺖ. ) دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎزوﮐﯽ. 87/9/18. 60. اﺑﻮذر ﭘﻮرﺿﻌﯿﻒ. دوﺳﺖ. 85. ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ .... ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻒ در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻗﻠﻌﻪ زري. دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ.

دریافت قیمت

اکسید سیلیکون - istgah

قابل کاربرد در آسیاب و پردازش بیش از 280 نوع از مواد غیر قابل اشتعال و غیر انفجاری ... ترکیبات آهن دار در مواد معدنی نظیر آلومینیوم ، جذب مواد معدنی لعل ( ایلمنیت...

دریافت قیمت

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺩﻳﻒ 1 Detectin of subsurface Qanats by ... - صفحه اصلی

ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﻴﻬﺎﻱ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﮐﺎﻧﺴﺎﺭ ﺁﻫﻦ ﺍﺟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﮐﻞ ﻧﺮﻣﺎﻝ. 17. ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻓﻴﺰﻳﮏ ... ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﺗﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ﮐﻬﻨﻮﺝ. 37. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﮏ ﺑﺴﺘﻦ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻼﺕ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. 52. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ...

دریافت قیمت

ليست گزارش هاى انجام شده - سازمان زمین شناسی

زمين شناسى و منشا احتمالى کانسار آهن- آپاتيت چغارت بافق. عبدالمجيد يعقوب ..... گزارش پردازش و تفسير داده هاى ژئوفيزيک هوايى با استفاده از روش مغناطيس سنجى در ورقه 1:100000 جبال بارز ... گزارش کانه آرايى مراحل اول و دوم ايلمنيت کهنوج. امينى -...

دریافت قیمت

دانلود مجموعه مقالات مهندسی معدن (سری اول) - دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

25 جولای 2013 ... این برنامه برای طرح توسعه معدن سنگ آهن چادرملو به کار گرفته شد که نتایج آن ارائه ... شامل ضرایب هیدرودینامیکی و سایر پارامترهای توده سنگ پردازش شدند. .... از جمله این کانیها میتوان به ایلمنیت، روتیل، زیرکن، اسفن، دیویدیت،...

دریافت قیمت

مطالعه کانه‌زايی تيتانيم در مجموعه افيوليتی کهنوج با استفاده از داده‌های ...

ﻏﻨﻲ از آﻫﻦ و ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻓﺮوﮔﺎﺑﺮو، ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺻﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮد .... ﭘـﺮدازش. ﺷﺪه. اﻧـﺪ . در ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺳـﻨﮓ ﺑـﻪ روش. XRF. ﻟﻴﺘـﻴﻢ. ﺑﻮرات، ﺗﺘﺮاﺑﻮرات و ﺷﻴﺸـﻴﻪ ذوب ﺷـﺪه. LiF. در دﺳـﺘﮕﺎه.

دریافت قیمت

Full Text

بر پايه پردازش داده هاي 51 نمونه رسوب آبراهه اي، 115 نمونه سنگي و 22 نمونه کاني سنگين، به همراه شواهد ... همراه با نقشه هاي مربوط به کاني هاي اکسيدهاي آهن در نمونه هاي کاني سنگين با شواهد صحرايي جديد از .... بوده و گرانيت پورفيري از سري ايلمنيت است.

دریافت قیمت

نشریه ش‍ي‍م‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‌ اي‍ران‌:مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...

بررسي اثر ميكروويو بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي سطح ايلمنيت ..... تلفيقي اكسايش و اكسايش نوري براي حذف اكسي‌تتراسايكلين توسط نانو ذره هاي آهن ..... توسعه روش عكس برداري پرسرعت و پردازش تصوير در تعيين ويژگي هاي جريان حباب در...

دریافت قیمت

ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ( اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺲ ) ﻓﻠﺰات ﭘﺎﻳﻪ ا

11 جولای 2006 ... آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ، روي، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻧﻘﺮه، ﮔﻮﮔﺮد و ﻃﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﺗﻬﻲ. ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و. ﺳﺪﻳﻢ .... ﭘﻴﺮوﺗﻴﺖ، ﭘﻨﺘﻼﻧﺪﻳﺖ، ﻛﺮوﻣﻴﺖ، ﻣﻨﻴﺘﻴﺖ، اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻮﻣﻨﻴﺘﻴﺖ و. ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ... ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، دورﺳﻨﺠﻲ، ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﻮاﻳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺮدازش و ﺗﻠﻔﻴﻖ. اﻳﻦ. داده. ﻫﺎ. ، ﻣﺤﺪوده.

دریافت قیمت

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - ژئوشیمی

کانی های تیره : مگنتیت، ایلمنیت، شئیلیت، کرومیت، کاسیتریت. - کانی های روشن :مونازیت، ... پردازش، ارائه و تفسیر داده های کانی های سنگین. حاصل مطالعات روش...

دریافت قیمت

انجمن راسخون - دانلود مقالات مهندسی معدن

اين برنامه براي طرح توسعه معدن سنگ آهن چادرملو به كار گرفته شد كه نتايج آن ارايه شده اند. ... يکي از روش هاي بسيار نوين در عرصه پردازش فرکتالي که در مورد .... مطالعات کاني شناختي نشان مي دهد که کاني هاي عمده کانسنگ را ايلمنيت،...

دریافت قیمت

شرکت سپهر کانی کویر

دانلود اهنگ , دانلود جدید 2015. ... هدف ما در شرکت عملیات اکتشاف نفت پردازش داده های ژئوفیزیکی بمنظور بدست آوردن دقیق ترین و واضح ترین تصویر از ساختار های...

دریافت قیمت

مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند - انواع كانسارهای تیتانیوم

20 ا کتبر 2011 ... پلاسرهای ایلمنیت و روتیل در رسوبات ماسه ای سیاه رنگ ساحلی و بادی در دوران چهارم زمین ... جدول 5- مقایسه انواع کانسارهای آنورتوزیتی تیتانیوم – آهن. ... این یك پردازش گسترده و پیچیده است اما در فرآیند جدیدتر، روش FFC_Cambridge‌...

دریافت قیمت

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

مقاله ای با عنوان تشریح فرآیند پردازش اطلاعات در سیستم های سونار - مقاله ای با عنوان ..... پرعيار سازي کنسانتره ايلمنيت قره آغاج ارومي. پارامتر هاي موثر در نرمه ... مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در كانسار سنگ آهن سه چاهون. ليچينگ...

دریافت قیمت

دکتر علی امامعلی پور | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های منگنز-آهن در ته نشست های افیولیتی شمال ... دگرسانی گرمابی در منطقه آرپاچای(شمال تکاب) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای ... -بررسي زمين شناسي اقتصادي و كانه آرايي مقدماتي ايلمنيت – آپاتيت قره آغاج...

دریافت قیمت

مدل سازي سه ب عدي داده هاي مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی ...

درﺻﺪ آﻫﻦ در ﻣﺪل. واﻗﻌ. ﯽ. را ﻧﺸﺎن ﻣ. ﯽ. دﻫﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي .... ﯽ. از ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻢ. ﯾﺗﺮ. ﻦ. اﻫﺪاف و ﻣﺮاﺣﻞ. ﺗﻔﺴ. ﺮﯿ. و ﭘﺮدازش داده ...... ﺗﻮرﯾﺎﻧﯿﺖ، اﯾﻠﻤﻨﯿﺖ، ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ اﺳﭙﯿﻨﻞ. دار،. ﮔﺎﻟﻦ و اﺳﻔﺎﻟﺮﯾﺖ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮون...

دریافت قیمت

مصارف عمده باريت - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

... حفاري، لاستيک، کاغذهاي مرغوب، کابل سازي، پلاستيک سازي، ساخت و پردازش كائوچو، رنگ سازي، سراميک ... سولفات باريم طبيعي با خلوص 95-90 درصد و همراهي كمتر از 1% اكسيد اهن بطور عمده براي توليد رنگ ..... سلستيت، هماتيت، ايلمنيت، كانة آهن

دریافت قیمت

بازرگانی - بازاریابی

آهن (Fe) : اين عنصر در ساختن سبزينه گياه دخالت دارد و علائم كمبود آن در بوته گوجه .... -واکنش‌های شیمیایی و اشعه X ایلمنیت - ژاکوبسیت - کرومیت -هماتیت- ایلمنیت- ...... به شرطی که به صورت داده خام نباشند، بلکه پردازش شده و قابل استفاده باشند.

دریافت قیمت

listسنگ های آذرین - خبرگذاری آنلاین

... ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پلاژیوکلاز دارد به مقدار کم دارای کانه‌هاي مافیک مثل ایلمنیت و الیوین می‌تواند باشد و از نظر اقتصادی به خاطر دا ... عناصر قلزی مانند آهن از سنگ هاي .

دریافت قیمت

آبان 1386 - MINERS DATABASE

‌هدف‌ ‌از ‌اختر‌ا‌ع‌ کامپيوتر پرد‌ازش‌ ‌عمليات‌ با سر‌عت‌ و دقت‌ زياد بود. ..... ايلمنيت رنگ تابعى از :(الف)- ضريب انکسار نوع محيط يا ماده موجود بين عدسى ونمونه (معمولاً‌ هوا)؛ ... که داراى دو انعکاسى قوى هستند يعنى کربنات هاى کلسيم ،منيزيم ،آهن وسرب ديده شود.

دریافت قیمت

Iran Glass Industry - فرآوري سيليس-بدون تصویر-قسمت دوم

فروش دستگاه هاي پردازش شيشه-چين .... جدول 3 وزن مخصوص كاني هاي مختلف كاني وزن مخصوص سيليس 65/2 گروه فلدسپار 8/2-6/2 (FeTiO2)ايلمنيت 7/4 (Fe3O4) مگنتيت ... بدون وجود جداساز حلزوني بهترين آهن قابل دستيابي با جداساز مغناطيسي 032/0...

دریافت قیمت

مهر ٩٢ - پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات ایران

... فروش 500 تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی توسط مجتمع تیتانیوم کهنوج واقع در ... حق امتیاز بهره برداری کامل از واحد پردازش تولید و فروش کود کمپوست از زباله های ... لاستیک مستعمل در سایزهای مختلف ---- ضایعات آهن آلات شامل لوازم یدکی موتوری...

دریافت قیمت

شرکت گوگرد کاران خاورمیانه

گوگرد بصورت خام و پردازش نشده عمدتا در صنايع توليد پاك كننده ها، چرمسازي، .... به ايلمنيت يا تفاله تيتانيوم واكنش نشان مي دهد و گوگرد به صورت سولفات آهن به...

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه علوم زمين، شماره 60

ويژگيهاي كاني شناسي دگرساني متاسوماتيكي و شرايط تشكيل اسكارن آهن پهناو ، خاورسيه ... كاني شناسي ساخت و بافت و زايش كانسار آهن خسروآباد ، شمال خاوري كرمانشاه

دریافت قیمت

مهر ۱۳۹۲ - پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایرن

21 ا کتبر 2013 ... ... فروش 500 تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی توسط مجتمع تیتانیوم کهنوج واقع در .... لاستیک مستعمل در سایزهای مختلف ---- ضایعات آهن آلات شامل لوازم یدکی ...... پروژه احداث شبکه برق فشار متوسط جایگاه پردازش پسماند شهرداری...

دریافت قیمت

مقاله کامل

14.80. 2.60. 807.20. 5653.60. 73.80. 358.00. 165.80. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﮔﺎم. در. ﭘﺮدازش. داده. ﻫﺎ،. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن .... اﺳﺖ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺸﺎ زﻣﻴﻨﻲ. (. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم،. آﻫﻦ و ﻧﻴﻜﻞ. ) و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ و درون .... ﻫﺎي آذرﻳﻦ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﺣﻀﻮر دارد.

دریافت قیمت

سنگ معدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کانسنگ باید برای استخراج فلزهای مورد نظر از سنگ و مواد معدنی ، پردازش شوند. تودۀکانسنگ توسط ... که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود می‌آید. Fe...

دریافت قیمت

اول، دوم و سوم - پایان نامه ، مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

... پایان نامه كاني شناسي تيتانيم و ايلمنيت · پایان نامه مطالعه تجمع يوني با ... پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن چغارت و گل گهر · پاپان نامه بررسی .... بر GSM; پردازش سیگنال درGSM و ساختار فرستنده و گیرنده; A/D (مبدل آنالوگ به...

دریافت قیمت

Archive of SID

ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻴﺘﻴﻚ، ﺁﺭژﻳﻠﻴﻚ، ﺳﺮﻳﺴﻴﺘﻴﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻫﻦ (ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ... ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﺎ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ..... ﺳﺮﻱ ﺍﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دریافت قیمت

اردیبهشت 1390 - وبلاگ تخصصي مهندسی معدن

16 مه 2011 ... طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوندفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ... تعیین نیاز های فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملو ... پرعیار سازی کنسانتره ایلمنیت قره آغاج ارومیه به روش ذوب مهدی ایران نژاد ، مهدی منتجم

دریافت قیمت

بارزسازی پهنه های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه شیرین ...

از ای ن مناطق با روش های مختلف پردازش ی مورد توجه افراد بس یاری بوده اس ت. ؛ رنجبر و شهریاری، .... )مگنتیت- ایلمنیت( تشکیل شده اند. این سنگ ها Fe-Ti ... آهن تبدیل شده است، همچنین در برخی موارد مشاهده می شود بلورهای درشت. كانی های مافیک...

دریافت قیمت

امرداد ٩۱ - انجمن نجوم آماتوری دبیرستان امام رضا (ع)

19 آگوست 2012 ... ... به نام "ایلمنیت" (Ilmenite : FeTio3) را که از آهن و تیتانیوم تشکیل شده ..... دیسک داغ درونی تهیه و پردازش شده، سپس به مناطق بیرونی منجمد حرکت...

دریافت قیمت

فايل پيوست: 13561510.pdf

ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ. 22. 3-4-3-. ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻲ. ﺳﻨﺠﻲ. 24. ﻓﺼﻞ. ﭼﻬﺎرم. -. راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه. ﻧﮕﺎري .... ﺪ اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ . ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي. ﻓﺮو. ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. : ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آن. ﻫﺎ. ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ..... ﻫﺎي آﻫﻨ. ﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻴﺘﻴﺖ. ،. ﭘﻴﺮوﺗﻴﺖ. ،. ﺗﻴﺘﺎﻧﻮﻣﻨﻴﺘﻴﺖ ﻣﻮرد اﻛﺘﺸﺎف ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﺳﻨﮓ.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

... انتخاب سیستم حمل و نقل برای معادن با تولید متوسط: مطالعه موردی معدن سنگ آهن کورکورا ... روند (TSA) در پردازش داده های ژئوشیمیایی، مطالعه موردی منطقه افین خراسان جنوبی ... کنسانتره ایلمنیت به روش سولفاته جهت تولید رنگدانه دی اکسید تیتانیوم...

دریافت قیمت

ماین نیوز - قدرت چانه‌زنی روسیه با تیتانیوم در شرایط تحریم

... از آنجا که بیشتر فرآیندهای ساخت و پردازش ترکیبات تیتانیوم در امریکا و اروپا انجام ... نکته جالب این است که ایلمنیت بیشتر در کنار ذخایر آهن قرار دارد در نتیجه ایران ... میگونی با اشاره به اینکه نخستین‌بار ذخیره ایلمنیت در کوه‌های ایلمن روسیه...

دریافت قیمت

نرم افزار مدار هیئت مدیره - fa

همراه رابطه جنسی داستان مصلوب محصولات آهن استفاده حفاری شستشوی فرایندهای جداسازی مس .... پردازش. پودر اروپا چه خدمات_تابلویی_تابلوهای دو, محصول. Feedmill شبیه چرخ نمک الکتریکی فلفل ... ما خرد کردن ناودان مارپیچی, ایلمنیت پیگیری دیزل...

دریافت قیمت