نحوه استفاده از دستگاه ولت الکتروفورز

دستورالعمل الکتروفورز - آزمایشگاه نیلو

7 مارس 2012 ... دستورالعمل الکتروفورز, Electrophoresis workinstruction. ... هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکتروفورز می باشد. دستورالعمل ... سایر محلول ها به شکل اماده قابل استفاده می باشند. اماده سازی ژل استات ... ولتاژ : ولتاژ 160 ولت است و شدت جریان 7-5 امپر خواهد بود. بقیه مراحل...

دریافت قیمت

فراوانی دی آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزی ...

اﻟﮑﺘﺮوﻓـﻮرز در وﻟﺘـﺎژ. 90. وﻟـﺖ و در. ﻣﺪت. 90. دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺑـﺮاي رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي در ﻣﺤﻠـﻮل. اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮو. ﻣﺎﯾﺪ. (. 0.5 µg/ml. ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺲ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دریافت قیمت

علم و فناوری - جزوه ی زیست آزمایشگاه

BL1 : تمام آزمایشگاه هایی که ما از آن استفاده می کنیم در این سطح قرار دارد . ... ( حاوی پودر تالک ) که برای استخراج DNA و الکتروفورز از آن استفاده می شود . 3 . .... نحوه ساخت 1000 میکرولیتر PCR mix (2x) : : PCR mix (2x) for 1000 µl .... دستگاه مولد برق است که ولتاژی تا حدود 500 ولت را به ما می دهد ، بر اساس ولتاژ و جریان طراحی شده است .

دریافت قیمت

بررسی تنوع فلوريستيک-اکولوژيک و الگوی الکتروفورزی ...

اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز از دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﺷـﺮﻛﺖ. Bio-Rad. (USA). اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ. 100. وﻟﺖ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از اﺗﻤـﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز، ژل ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط. اﺳــﺘ. ﻴﻚ. اﺳــﻴﺪ و اﺗــﺎﻧﻮل ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﮔﺮدﻳــﺪ.

دریافت قیمت

خالص سازی پروتئين مهارکننده تريپسين نوع کونيتز از دانه سويا با

اين پروتئينها به دليل اثر مهاري روي آنزيمهاي هضم كننده دستگاه گوارش در انسان و حيوانات ... مواد مورد استفاده در اين مطالعه عبارت بودند از: دانه خام سويا (داخل)، متانول، .... ميکرو ليتر از هر نمونه به چاهک ها اضافه و در ولتاژ ثابت150 ولت الکتروفورز گرديد.

دریافت قیمت

آشنایی با الکتروفورز - مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

6 جولای 2014 ... روش انجام تست الکتروفورز ... ۶-تانک را به منبع تغذیه متصل کرده و با تنظیم دستگاه روی ولتاژ مناسب ( ۱۶۰ ولت) که شدت جریانی حدود ۶-۴ ... همچنین اثرات محیطی نظیر نوع و نحوه استفاده از بافرها و حرارت ایجاد شده در حین کار نیز از...

دریافت قیمت

مهندسی پزشکی "روزبهان" - معرفی تجهیزات آزمایشگاهی

وسایل و دستگاه هایی که برای استریل کردن این مواد و زباله ها استفاده می‌شود از همان روش .... الکتروفورز از توسعه یافته ترین و متنوع ترین روش های جداسازی مولکول های ... و با تنظیم دستگاه روی ولتاژ مناسب ( ۱۶۰ ولت) که شدت جـریـانـی حـدود ۶-۴ آمـپر را...

دریافت قیمت

ﺺ ﻴ ﺗﺸﺨ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎس روش ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺖﻴ ﺮوس ﻫﭙﺎﺗ ﻳو

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ وﻳﺮوس اﺳـﺖ. ،. ﻣـﻲ. ﺗـﻮان ﻋﻔﻮﻧـﺖ را در ..... وﻟــﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﺷـﺪ . ﺑـﺎ ﭘـــﺎﻳﺎن. ﻳــﺎﻓﺘﻦ زﻣــﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓــﻮرز ژل ﺑــﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ژل داك. (Gel Doc). ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و...

دریافت قیمت

scFv جداسازی و بررسی خصوصيات مولکول های HER2 با استفاده از ...

ها، فرم هايی از آنتی بادی های نوترکيب می باشند که با استفاده از روش های پيشرفته بيولوژی. مولکولی و ..... درصد الکتروفورز شدند . سپس برای ... با استفاد. ه از سيستم وسترن بالت نيمه. خشک با ولتاژ ثابت. 22. ولت به مدت. 41 .... منفی با استفاده از دستگاه فلوسايتومتری ..... نحوه اتصال آنتی بادی به اپی توپ های آنتی ژن. HER2.

دریافت قیمت

دریافت فایل

ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺷﺮح درس ... اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ، وﻟﺖ ﻣﺘﺮ، آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ. ) -. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدي ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ... آﻣﻮزش ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮارﺗﻲ و رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن و اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد. ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﺎﻧﺖ .... آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮل و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ اورﮔﺎﻧﻞ در ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﻣﻮاد و ...... اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ، ژل دﻳﻔﻴﻮژن، ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي و.

دریافت قیمت

معرفي دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه

دستگاه. كروماتوگرافی مایع با كارآیی باال. High Performance Liquid ... ز طریق حل شدن در فاز متحرک، و عدم امكان استفاده در شویش های شیبی ) gradient ..... الكتروفورز مویینه ای ). CE ... لكترون ولت یونیده شده و نمونه ای كه وارد اتاق یون ساز فوق می شود،.

دریافت قیمت

آزمایشگاه تشخیص طبی ایرانی - مباني الکتروفورز

به همين دليل الکتروفورز روشي مناسب و کارآمد در جداسازي مولکول مورد استفاده قرار مي گيرد. ... شدت جريان و ميدان الکتريکي و بالاخره اثرات محيطي نظير نوع و نحوه ي استفاده از ... معادله ۵-۱- قانون اهم؛ V ولتاژ يا اختلاف پتانسيل برحسب ولت, I شدت جريان بر ... ديگري را نيز پديد مي آورد؛ شکستن شيشه هاي الکتروفورز, آسيب به دستگاه.

دریافت قیمت

گزارشکار الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید و الکتروفورز ژل آگارز ...

29 ژانويه 2014 ... برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. ... سپس دستگاه را روشن نموده و بر روی ولتاژ ۱۰۰ – ۵۰ ولت تنظیم نموده و صبر می‌کنیم تا...

دریافت قیمت

الکتروفورز مویینه - انجمن تخصصی مقالات دانشگاهی

8 نوامبر 2013 ... الکتروفورز مویینه ای الکتروفورز روشي است كه در آن نمونه هايي که بار ... V: بزرگی پتانسیل اعمال شده ( ولت ) .... روش متداول استفاده از یک محیط کشت است که نیاز به زمان دارد که ... شمایی از دستگاه الکتروروماتوگرافی مویین

دریافت قیمت

دوره 27، شماره 1 - مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی

بررسی کمیت و کفیت DNA استخراج شده: با استفاده از الکتروفورز DNA بر روی ژل ... تخلیه گردید و با اعمال ولتاژ ثابت 90 ولت به مدت 60 دقیقه الکتروفورز گردید ... رسانده و طیف UV آنها با استفاده از دستگاه (SHIMADZU) UV-Visible گرفته شد.

دریافت قیمت

آزاد اکسپو

منبع تغذیه 500 ولت 500 میلی آمپر از این دستگاه برای آزمایشگاه بیوتکنولوژی جهت دستگاه الکتروفورز استفاده می شود. آخرین محصولات و فن آوری های مورد تقاضا.

دریافت قیمت

آزمایشی در فضای تعلیق معرفی دستگاه الکتروفورز

همچنین اثرات محیطی نیز نوع و نحوه استفاده از بافرها و حرارت ایجاد شده در حین کار ... در اغلب دستگاه های الکتروفورز، ژل مابین دو محفظه بافری قرار می گیرد به طوری که .... قانون اهم؛ 7 ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بر حسب ولت،I شدت بر حسب آمپر R مقاومت...

دریافت قیمت

اصل مقاله (410 K)

و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : از ﻣﺠﻤﻮع. 61 .... در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﺮ. (. Thermal ... وﻟﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﯾﺪ. (. 10. ). )و. ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﺤﺼﻮل. PCR. : ﻣﺤﺼﻮل. PCR. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ. Vivantis.

دریافت قیمت

سازمان انرژی اتمی-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دستگاه شتابدهنده سیکلوترون موجود در این آزمایشگاه قادر به شتاب دادن ذرات پروتون با حداکثر انرژی 30 میلیون الکترون ولت و ذرات دوترون با حداکثر انرژی 15 میلیون الکترون ولت می باشد. .... ○دستگاه الکتروفورز افقی / عمودی ... استفاده از تکنیک ردیابی علف کش های نشاندار در بررسی نحوة عمل و بهترین زمان کاربرد ترکیبات...

دریافت قیمت

از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وش اﺳﺘﺨﺮاج ر DNA : ( روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﯾﺎ ) BOILING - qums

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ). ... ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻦ درآﻣﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .... ﻫﺎي ﺗﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﭘﺎورﺳﺎﭘﻼي. (. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. ) ﻣﺘﺼﻞ و دﺳﺘﮕﺎه روي. 80. وﻟﺖ. ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪت.

دریافت قیمت

مقايسه روشهاي مختلف استخراج DNA براي ژنوتايپينگ

12 ا کتبر 2010 ... بنابراین در قدم اول نیاز به استفاده از یك روش استخراج DNA كه سریع و بی خطر و .... با ولتاژ بالا حدود 100 ولت شروع تا اینكه نمونه ها از چاهك خارج شود سپس ... از یكساعت الكتروفورز نمونه ها با استفاده از دستگاه نور ماورا بنفش مورد .... دامی و نحوه استفاده آنها · نژاد سایبرین هاسکی · روش های واکسیناسیون طیور · درباره ما.

دریافت قیمت

Ultra rapid electrophoresis farsi english.doc

از مشكلات اين بافرها زمان طولاني مورد نياز جهت تفكيك قطعات به دليل استفاده از ولتاژ ... الكتروفورز در دستگاه شماره 1 واجد بافر بوراكس در 300 ولت و دستگاه شماره 2...

دریافت قیمت

تکنیک های سلولی و مولکولی مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی [بایگانی ...

روش کار با دستگاه را میشه توضیح بدین منظورم اگر از محلول استفاده .... را به حدود 70 ولت رسانیده و سپس از یكساعت الكتروفورز نمونه ها با استفاده...

دریافت قیمت

وبلاگ مرجع و جامع علوم ازمایشگاهی - دستگاه ها

3 ژوئن 2013 ... پروتئین الکتروفورز یکی از تستهای پر کاربرد در آزمایشگاه های تشخیص طبی میباشد. ...... كردن و تغييرات فشار گازها و نوسانات ولت براي هر دو عنصر يكسان است. .... نحوه انجام كار: شستشوي دستگاه با استفاده از آب مـقـطـر دوبـار...

دریافت قیمت

تکنیک های مرسوم در ژنتیک مولکولی - Genotech

مطالعه نحوه بيان ژن به شما امکان مي دهد تا بفهميد تا يک ژن چطور در يک بافت ... از يک غلطت و يک نوع بافر و pH استفاده بکنيم روش الکتروفورز continuous ميباشد.

دریافت قیمت

نسخه قابل چاپ - نانو

در حال حاضر امکان تهیه ولتاژهای بالا در ابعاد کوچک تا 100 کیلو ولت در این شرکت وجود ... از دستگاه‌هایی که در روش نازلی استفاده می شود دستگاه پمپ سرنگی است که...

دریافت قیمت

معرفی تجهيزات آزمايشگاهی

وسايل و دستگاه هايي كه براي استريل كردن اين مواد و زباله ها استفاده مي‌شود از همان روش ..... الكتروفورز از توسعه يافته ترين و متنوع ترين روش هاي جداسازي مولكول هاي ... كرده و با تنظيم دستگاه روي ولتاژ مناسب (160 ولت) كه شدت جـريـانـي حـدود 6-4 آمـپر را...

دریافت قیمت

Westernblotting - صفحه شروع

براي اين كار از دستگاه الكتروبلاتينگ استفاده مي شود ... شدت جريان را کاملا مي بنديم سپس دستگاه را به برق 220 ولت شهري وصل کرده و کليد دستگاه را .... آميزي در بين پروتئين هاي الکتروفورز شده مثلا آنزيم پراکسيداز يا الکالن فسفاتاز موجود در...

دریافت قیمت

مقايسه روشهاي مختلف استخراج DNA براي ژنوتايپينگ

بنابراین در قدم اول نیاز به استفاده از یك روش استخراج DNA كه سریع و بی خطر .... با ولتاژ بالا حدود 100 ولت شروع تا اینكه نمونه ها از چاهك خارج شود سپس ولتاژ ... از یكساعت الكتروفورز نمونه ها با استفاده از دستگاه نور ماورا بنفش مورد...

دریافت قیمت

الکتروفورز هموگلوبین(الکتروفورز استات سلولز – سیترات آگار ...

12 آوريل 2011 ... نمونه مورد استفاده در الکتروفورز ، همولیزات است که ترجیحا" از گلبولهای قرمز ... 2- منبع تغذیه : باید دستگاه یک ولتاژ ثابت جریان مستقیم داشته باشد و دارای ... 7) ولتاژ 250-400 ولت ( عموما" 350 ) را در زمان مورد نظر برقرار کنید .

دریافت قیمت

دستگاه «الكتروفورز مويين» در كشور طراحي و ساخته شد > پایگاه اطلاع ...

9 نوامبر 2011 ... ... طراحي و ساخت دستگاه الكتروفورز مويين با قابليت استفاده در آناليز مواد ... است با اعمال يك ولتاژ بالا در حدود پنج تا30 كيلو ولت حركت مي‌كنند.

دریافت قیمت

شناسايی مخمرهای جدا شده از مجاری ادراری در بيمارانی که کاتتر ادراری

بیماراني اس ت که به دالیل مختلف از کاتتر فولي استفاده. مي کنند. ..... براي انجام PCR از دستگاه ... و ب ا ولت اژ 90 ولت به مدت 45 دقیق ه الكتروفورز کرده.

دریافت قیمت

اثرعوامل الکتریکی برالکتروفورز چیست؟: : دانش و تکنولوژی : : علم ...

12 ا کتبر 2012 ... در اغلب دستگاه های الکتروفورز, ژل مابین دو محفظه ی بافری قرار می ... الکتریکی و بالاخره اثرات محیطی نظیر نوع و نحوه ی استفاده از بافرها و ... یا اختلاف پتانسیل برحسب ولت, I شدت جریان بر حسب آمپر و R مقاومت بر حسب اُهم است.

دریافت قیمت

نكات ايمني در ولتاژ بالا - شرکت فناوران نانومقياس

نحوه استفاده از دستگاه الكتروريس · سيستم هاي الكتروريسي · الكتروفورز مويين ... اروپا که از برق 220 ولت استفاده می‌شود، نسبت به برق بكار رفته در ایالات متحده...

دریافت قیمت

labgirl - آزمایشگاه ژنتیک 2

براي اين منظور از روشي بنام الکتروفورز استفاده مي‌شود. ... نحوه آماده سازي نمونه ... سپس دستگاه را روشن نموده و بر روي ولتاژ 100 – 50 ولت تنظيم نموده و صبر مي‌كنيم...

دریافت قیمت

ارزيابي PCR با روش الكتروفورز | علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی

2 مه 2015 ... در محيط كار از ژل آگارز استفاده ميكنيم تا يك شبكه ي داراي خلل و فرج فراهم ... خود از UV از دستگاه ژل داك ( Gel Doc) استفاده كرده كه مجهز به ترانسلوميناتور ... از خورد شدن DNA جلوگيري ميكند ); جريان الكتريكي > 120 ولت يا بالاتر...

دریافت قیمت

ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ - SID

ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺵ، ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺳـﭙﻜﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺯ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﺯ ۱٪، ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺮﺵ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ. ) ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ .... ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳــﭙﻜﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﺤﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺭﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ. ﺑﻪﻋﻼﻭﻩ ۹۸۰ ... ﺭﻭﻱ ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﺯ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺛﺎﺑﺖ ۶۰ ﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﺑﺎ. ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻋﻜﺲ UV...

دریافت قیمت