سنگ زنی فشار غلتک بالا

صنایع لاستیک سازی اطلس روکش لاستیکی غلطک های صنعتی ...

3- بلاترين بازديد تحمل فشار بالا 4- بالاترين مقاومت فرسايشي و گسيختگي بالا ... بديهي است عمليات سنگ زني و شيار زني بر روي سطح روكش غلطك ها بنا به...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﺳﻄﺤﯽ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﻮرد ﺳﺮد : ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ورق ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎزک، دﻗﺖ اﺑﻌﺎدی ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﻣﺎی. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﻧﻮرد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ... ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ورق. اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ... ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﮓ زﻧﯽ د رﮐﺎرﮔﺎه ﻏﻠﺘﮏ ﺑﺮ روی ﻏﻠﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﯿﻮب ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ.

دریافت قیمت

روکش غلطک ها | صنایع لاستیکی سهند

از تولیدات دیگر شرکت صنایع لاستیکی سهند ، روکش غلطک ها ی لاستیکی با کامپاندهای ... محصولات نهایی طی فرایند فوق به غلطک هایی با دقت و حساسیت بالا نیاز است . ... آهن و فولاد ، چوب ، کاغذ شامل غلطک های انتقال ، شستشو ، فشار ، برش و پرس و . ... عملیات سنگ زنی و شیار زنی نورد های لاستیکی ، تعمیر و بازسازی انواع غلطک ها...

دریافت قیمت