ارائه دهنده prigent حرفه ای

(408) 615-1030 - Pezhvak

16 مارس 2012 ... آﻳﺪ) را ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻓﺮﺿﻴﻪ اى دﻳﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژى ﻣﺰﺑﻮر. را ﺑﻪ ﻏﻨﺎى ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻰ ﺑﺪن ... ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﻴﻮز در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪ اراﺋـﻪ ﭼـﻨـﺪ ﺗـﻮﺻـﻴـﻪ ﺳـﺎده و. ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺗﺮك ..... ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه و ﺑـﺎورﻧـﻜـﺮدﻧـﻰ اﺳـﺖ. ﳕـﻰ ﺗـﻮاﱎ آﻧـﭽـﻪ را ﻛـﻪ ..... ﭘﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻓﻠﻮخ ﭘﺮﻳﮕـﻨـﺖ. (Patrice Le Floch-Prigent).

دریافت قیمت

چگونگی ارائه یک سخنرانی خوب و حرفه ای - مهمترین اخبار ایران و جهان

شما باید قادر باشید یک سخنرانی حرفه ای مناسب ارائه دهید و موضوع موردنظر خودتان را ... ۷ ) برای خانم ها - اگر باید به یک هیات پاسخ دهنده در صحنه بپیوندید مراقب باشید...

دریافت قیمت